Vlietplein 190 - het plaatsen van een mv-airco

Vlietplein 190 - het plaatsen van een mv-airco

Dit item is gearchiveerd op 03-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning Aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 2986GL190

Bij de afdeling Vergunningverlening is de volgende aanvraag ingediend:

Vlietplein 190  2986 GL Ridderkerk (R190308942), voor het plaatsen van een mv-airco 

De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer (0180) 451 234.